Thông báo bán thanh lý tài theo hình thức niêm yết giá (nhà kho, nhà hành chính trường THCS xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn)